top of page

Om mig

Utbildning och kurser

 • Bachelor of Science Engineering - Högskolan Kristianstad

 • Ekotoxikologi, Fältbotanik,  Livscykelanalys - Högskolan Kristianstad

 • Miljösamordnare -KYH Malmö

 • Strategisk Hållbarhet – Diplomkurs hos Aktuell Hållbarhet

 • Diplomerad Intern revisor ISO 9001:2015 , ISO 14001:2015 - SIS och WSP University

 • Fårproduktion och företagande - SLU Alnarp

 • InDesign   - RODA

Tidigare erfarenhet

 • Uppdragsledare för framtagning av intressentanalyser, SWOT-analyser, verksamhetsmål och handlingsplaner

 • Processledning vid utveckling av ledningssystem enligt ISO 14001:2015, ISO 9001:2015   

 • Upprättande av tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning enl kap. 9 Miljöbalken

 • Expertstöd vid miljömärkning av produkter enligt olika system såsom BASTA och Svanen

 • MIljöexpert åt statlig förvaltning för framtagning av förfrågningsunderlag till teknikupphandling

 • Senior utredare i arbete med framtagning av livscykelanalys för processförändringar av råvaror. 

 • Anmälan av industriell verksamhet och handläggning  med avseende Miljöbalken

 • Utförande av Periodisk besiktning och uppförande av egenkontrollprogram enl kap. 9 Miljöbalken

 • Projektledning av förorenad mark och dikessanering

 • Utredning av dagvattenföroreningar

 • Provtagning , lab och analysmetodik vatten och luft

 • Utförande av mätning externt industribuller

 • Projektledningsstöd vid rivningsentreprenad

 • Miljöinventering av farliga ämnen byggnader

 • Internt projektstöd vid materialval vid miljöklassning av byggnader

 • Utformning av interna e-learning ,miljöutbildningar 

 • Kommunikation kring  och framtagning av  tekniska manualer till teknikanläggningar

 • Försäljning av växtskydd, lantbruks och byggmaterial. Spannmålsprovtagning och egenkontroll av livsmedelshantering. 

KOntakt

Ekeby, Skåne 
janeth@thinge.se |  Tel: 076 883 00 29

 • Black Facebook Ikon
 • Black Instagram Ikon
 • Black Edin Ikon

Tack för ditt meddelande! Jag återkommer så fort jag kan.

bottom of page